Sweden is an amazing country

Sverige är ett fantastiskt land

It has a long tradition of fairness,of apparent justice, of reliability and integrity
in humanitarian issues

Den har en lång tradition av rättvisa, av uppenbar rättvisa i humanitära frågor 

how to create a web page

Well, it used to be an admired country

Tja, det brukade vara ett beundrat land

Sweden especially had the respect of the world for it's long practised humanitarian principles - it had been at the forefront of victories for Human Rights

Sverige hade särskilt respekten för världen för dess länge praktiserade humanitära principer - det har varit i spetsen för segrar för mänskliga rättighet

Not any more-Sweden has become that which it depised

Inte mer - Sverige har blivit det som det föraktade

1

Broken promises

brutna löften

2

broken laws

trasiga lagar

3

broken invitations

trasiga inbjudningar

4

broken and politicised 'court' legal system                                 

trasiga och politiserade "domstol" rättssystem

Mobirise

Despair turns to hope

and the opportunity to create a life worth living...thanks to Sweden...as it did for Swedes who emigrated over a century ago...more than 1 million Swedes left Sweden

och möjligheten att skapa ett liv värt att leva ... tack vare Sverige ... som det gjorde för svenskar som migrerade för över ett sekel sedan ... mer än 1 miljon svenskar lämnade Sverige

Mobirise

originally posted on facebook

(this post was reposted on 6th September 2015..before Mr.Lofven's speech)

Mobirise

succesive Prime Ministers

continued this highly respected Swedish behaviour 

fortsatte detta högt respekterade svenska beteende

Mobirise

according to an EU survey

80% of Swedes were perfectly happy about immigrants

80% av svenskarna var helt nöjda med invandrare

Mobirise

and Sweden has an enviable record

of implenting European Court of Human Rights judgements

och Sverige har en avundsvärd redovisning av genomförandet av domarna i Europeiska domstolen för mänskliga rättigheter

Mobirise

That situation changed in 2015

When the figures show that over 160,000 asylum seekers sought asylum in Sweden

Den situationen förändrades 2015 när siffrorna visar att över 160 000 asylsökande sökte asyl i Sverige

but of those 160,000

104,000 came after a speech by a Swedish Prime Minister, in September 2015, at a 'Refugees Welcome' rally...INVITING THEM TO COME..though he doesn't mention that in the video clip !

...104 000 kom efter ett tal av en svensk premiärminister, i september 2015, vid en "Flykting Välkommen" demonstration och rally....BJUDA DEM ATT KOMMA ... även om han inte nämner det i videoklippet!


Mobirise

under 18

many who came were the much persecuted Hazara from the war torn Afghanistan...and were under 18

många som kom var den mycket förföljda Hazara från det krigsfördrivna Afghanistan ... och var under 18 år

Mobirise

leaving this

independent report after report over the past 5 years (since the bulk of America Foreces withdrew) repeatedly tell how Afghanistan
is not a safe and secure country

oberoende rapport efter rapport under de senaste fem åren (eftersom huvuddelen av de amerikanska styrkorna drar sig tillbaka) berättar upprepade gånger hur Afghanistan
är inte ett säkert och säkert land 

Mobirise

and it will not get any safer

After the USA repeats it's Vietnam fiasco, only this time leaving the Taliban to take over

Efter att USA upprepar det är Vietnam-fiaskot, bara denna gång lämnar Taliban att ta över

Mobirise

unlike those who left Sweden, these young Afghan asylum seekers left war, religious persecution, sexual persecution

till skillnad från de som lämnade Sverige lämnade dessa unga Afghan asylsökande krig, religiös förföljelse, sexuell förföljelse

Mobirise

Costs?

click on the words above to see how funding for asylum seekers has been a MAJOR benefit to the Swedish economy

Klicka på orden ovan för att se hur finansiering av asylsökande har varit en STOR fördel för den svenska ekonomin

Mobirise

break laws...even Swedish laws

click on the words above for more information about the scandal of Migration courts, which are not really courts at all

Klicka på orden ovan för mer information om skandalen från migrationsdomstolar, som inte alls är domstolar alls

Mobirise

Refoulement is unlawful

Refoulement är olagligt

and why...despite all the world accepting that Afghanistan is not safe...does Sweden continue to maintain that it is ?
this absurdity makes fools of Swedes

och varför ... trots att hela världen accepterar att Afghanistan inte är säkert ... fortsätter Sverige att hävda att det är det ?
denna absurditet gör svenskar dårar

Mobirise